krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Nové poznatky a klinické zkušenosti z diagnostiky a terapie karcinomu prsu určené onkologům v ambulancích i nemocnicích.

VIDEA

Praktická doporučení, jak v klinické praxi využívat multigenomických testů

Třetí sdělení, které na 17. konferenci St. Gallen International 2021 zaujalo MUDr. Markétu Palácovou z Masarykova onkologického ústavu v Brně, a rozhodla se proto pro jeho komentář, byla přednáška prof. Martine Piccart, MD, PhD, z Institute Jules

Další videa

 • Palbociklib v léčbě pokročilého karcinomu prsu – co ukazují studie?

  Palbociklib (PAL), selektivní inhibitor cyklin-dependentních kináz CDK4 a CDK6, je léčivo schválené pro léčbu pacientek s HR pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu. Ve studii PALOMA-3 tento lék v kombinaci s fulvestrantem (FUL) prokázal výrazné zlepšení doby

 • Imunoterapie karcinomu prsu: nové trendy u triple negativních tumorů

  Triple negativní karcinom prsu (TNBC) je oproti ostatním typům nádorů prsu pro imunoterapii podstatně vhodnějším kandidátem. Je to právě TNBC, který vykazuje vysokou mutační nálož, PD-L1 pozitivitu a může být infiltrován lymfocyty. Zdá se,

 • Intervalový karcinom – kdo za něj může?

  Mamograf (MG) nezachytí všechno. Jakkoliv důkladný je screening, občas přece jen „sítem“ propadne pacientka, která by neměla – a mezi dvěma preventivními koly screeningu dojde k rozvoji symptomatického nádoru prsu, takzvaně intervalového karcinomu (IC).

 • PARPi a imunoterapie v léčbě karcinomu ovarií

  Po zavedení platiny (Pt) v 70. letech byly až inhibitory PARP léky, které znamenaly skutečně výraznou změnu v prognóze pacientek s ovariálním karcinomem. Dnes se tato oblast velmi dramaticky vyvíjí a v podstatě každým rokem dochází

 • Orgánové transplantace a karcinom prsu

  Problematika orgánových transplantací a nádorů je široká a dá se pojmout hned z několika úhlů pohledu. Je možné použít orgán pacienta s nádorem k transplantaci? Nebo naopak – může pacient s nádorem podstoupit orgánovou transplantaci? Jaká je incidence malignit

 • Lékař, člověk (ne)omylný – aneb umíme si přiznat chybu?

  Přiznat si, že viníkem neblahé situace je právě ta osoba, na kterou se člověk dívá v zrcadle, bývá obtížné nejen pro lékaře. Závažnost lidského omylu však nenarůstá jen se samotnými důsledky, které ona chyba přináší, ale také se způsobem,

 • Vhled českých klinických onkologů do managementu léčby pokročilého HR+/HER2– karcinomu prsu

  Po přednesení svých prezentací o léčbě pokročilého HR+/HER2– karcinomu prsu na 44. brněnských onkologických dnech se sešly zúčastněné odbornice – MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., MUDr. Markéta Palácová a prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. – u závěrečné

 • Na kvalitě života nemocných s metastatickým onemocněním (také) záleží

  Ačkoliv se hodnocení kvality života může zdát jako marginální součást klinického hodnocení onkologické léčby, jde o velmi důležitý aspekt života pacientů, zejména pak těch s metastatickým onemocněním. Jaký vliv na kvalitu života měl

 • Jak na optimální management raných HER2 pozitivních karcinomů prsu?

  Výsledky studií z posledních dvou dekád prokazují, že adjuvantní léčba trastuzumabem (TRA) v kombinaci s chemoterapií umožnila prodloužit jak interval bez nemoci (DFS), tak celkové přežití (OR) pacientek s ranými HER2 pozitivními karcinomy prsu. Tato

 • Imunoterapie solidních nádorů – co přinese budoucnost?

  Přes značný rozmach imunoterapie v onkologii stále zůstává dostatek prostoru pro zlepšení. Jednou z oblastí, na které je třeba se zaměřit, jsou biomarkery. Velká pozornost se věnuje zejména overexpresi PD-L1 a tzv. IFN-gamma genotypu, který je s PD-L1 spojen;

 • Posunula se díky inhibitorům CDK4/6 léčba metastatického karcinomu prsu?

  Inhibitory cyklin-dependentní kinázy 4/6 (CDK4/6) jsou již dva roky dostupné též v České republice. Co naznačují zkušenosti s léčbou pacientek s HR+/HER2– pokročilým karcinomem prsu v naší klinické praxi? Naplnila nejnověji publikovaná data očekávání

 • Role mikrobiomu v imunoterapii nádorů

  Střevní mikrobiom je komplikovaný ekosystém, který je tvořen širokým spektrem různých bakteriálních druhů. Může mít jeho složení, pro daného jedince zcela unikátní, vliv na reakci na léčbu nebo dokonce na rozvoj samotného onemocnění? Podle výzkumů

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - IBRANCE

 

DOPORUČUJEME

Volba CDK4/6i závisí i na bezpečnosti

Kongres European Society for Medical Oncology, pořádaný v Madridu jako Virtual ESMO 2020, otevřel řadu témat. Jedním z nich byla i bezpečnost léčiv, která vstoupila do klinické praxe poměrně nedávno. Terapeutické rozhodování by mělo být založeno nejen

DOPORUČUJEME

CDK4/6i: klinické studie vs. data z reálné praxe

Ve svém po internetu přenášeném sdělení se během kongresu ESMO 2020 Univ.-Prof. Dr. med. Nadia Harbecková z Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Brustzentrum), Klinikum der Universität München (SRN) podrobněji zaměřila na význam analýz farmakoterapie realizovaných na základě dat z reálné praxe. Mohou


Péče o nemocné s onkologickým onemocněním v soukromém centru

S MUDr. Karolinou Kašparovou jsme během koronavirové krize natočili rozhovor v soukromém Centru klinické onkologie Kladno. K tomu, abychom se mohli do jinak velmi vytíženého centra podívat, nám pomohl