krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Nové poznatky a klinické zkušenosti z diagnostiky a terapie karcinomu prsu určené onkologům v ambulancích i nemocnicích.

VIDEA

Kdy eskalovat a kdy deeskalovat? St. Gallen přinesl odpověď

Také 17. konference St. Gallen International Breast Cancer Conference 2021, věnovaná časnému karcinomu prsu, se v tomto roce konala virtuálně. Přesto se tradičně v jejím závěru sešel panel odborníků z celého světa, specializovaných

Další videa

 • PARPi a imunoterapie v léčbě karcinomu ovarií

  Po zavedení platiny (Pt) v 70. letech byly až inhibitory PARP léky, které znamenaly skutečně výraznou změnu v prognóze pacientek s ovariálním karcinomem. Dnes se tato oblast velmi dramaticky vyvíjí a v podstatě každým rokem dochází

 • Orgánové transplantace a karcinom prsu

  Problematika orgánových transplantací a nádorů je široká a dá se pojmout hned z několika úhlů pohledu. Je možné použít orgán pacienta s nádorem k transplantaci? Nebo naopak – může pacient s nádorem podstoupit orgánovou transplantaci? Jaká je incidence malignit

 • Lékař, člověk (ne)omylný – aneb umíme si přiznat chybu?

  Přiznat si, že viníkem neblahé situace je právě ta osoba, na kterou se člověk dívá v zrcadle, bývá obtížné nejen pro lékaře. Závažnost lidského omylu však nenarůstá jen se samotnými důsledky, které ona chyba přináší, ale také se způsobem,

 • Vhled českých klinických onkologů do managementu léčby pokročilého HR+/HER2– karcinomu prsu

  Po přednesení svých prezentací o léčbě pokročilého HR+/HER2– karcinomu prsu na 44. brněnských onkologických dnech se sešly zúčastněné odbornice – MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., MUDr. Markéta Palácová a prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. – u závěrečné

 • Na kvalitě života nemocných s metastatickým onemocněním (také) záleží

  Ačkoliv se hodnocení kvality života může zdát jako marginální součást klinického hodnocení onkologické léčby, jde o velmi důležitý aspekt života pacientů, zejména pak těch s metastatickým onemocněním. Jaký vliv na kvalitu života měl

 • Jak na optimální management raných HER2 pozitivních karcinomů prsu?

  Výsledky studií z posledních dvou dekád prokazují, že adjuvantní léčba trastuzumabem (TRA) v kombinaci s chemoterapií umožnila prodloužit jak interval bez nemoci (DFS), tak celkové přežití (OR) pacientek s ranými HER2 pozitivními karcinomy prsu. Tato

 • Imunoterapie solidních nádorů – co přinese budoucnost?

  Přes značný rozmach imunoterapie v onkologii stále zůstává dostatek prostoru pro zlepšení. Jednou z oblastí, na které je třeba se zaměřit, jsou biomarkery. Velká pozornost se věnuje zejména overexpresi PD-L1 a tzv. IFN-gamma genotypu, který je s PD-L1 spojen;

 • Posunula se díky inhibitorům CDK4/6 léčba metastatického karcinomu prsu?

  Inhibitory cyklin-dependentní kinázy 4/6 (CDK4/6) jsou již dva roky dostupné též v České republice. Co naznačují zkušenosti s léčbou pacientek s HR+/HER2– pokročilým karcinomem prsu v naší klinické praxi? Naplnila nejnověji publikovaná data očekávání

 • Role mikrobiomu v imunoterapii nádorů

  Střevní mikrobiom je komplikovaný ekosystém, který je tvořen širokým spektrem různých bakteriálních druhů. Může mít jeho složení, pro daného jedince zcela unikátní, vliv na reakci na léčbu nebo dokonce na rozvoj samotného onemocnění? Podle výzkumů

 • Jakou léčbu zvolit po selhání inhibitorů CDK4/6 u HR+/HER2– metastatického karcinomu prsu?

  Přibližně 20 % pacientek s HR+/HER2– pokročilým karcinomem prsu je rezistentních na úvodní terapii inhibitory CDK4/6 s hormonální léčbou a téměř všechny nemocné do fáze rezistence v jejím průběhu dospějí. Jaké jsou současné možnosti následných linií terapie

 • 5 témat, která se do sympozia o komplexní terapii karcinomu prsu nevešla

  Ten, kdo na kongresu Virtual ESMO 2020 odešel ze sálu, respektive od svého počítače, hned po poslední přednášce sympozia o komplexním pohledu na management léčby karcinomu prsu, udělal velkou chybu. Přišel tak o debatu, kterou spolu

 • Co vidí onkolog, když se podívá do křišťálové koule?

  Management léčby karcinomu prsu se velmi dynamicky rozvíjí. Jsou zkoumány různé cílové molekuly, přípravky a strategie. Základem pro zlepšování výsledků je selektivnější přístup a znalost molekulárních mechanismů rezistence. Markery rezistence budou již v blízké

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - IBRANCE

 

DOPORUČUJEME

Volba CDK4/6i závisí i na bezpečnosti

Kongres European Society for Medical Oncology, pořádaný v Madridu jako Virtual ESMO 2020, otevřel řadu témat. Jedním z nich byla i bezpečnost léčiv, která vstoupila do klinické praxe poměrně nedávno. Terapeutické rozhodování by mělo být založeno nejen

DOPORUČUJEME

CDK4/6i: klinické studie vs. data z reálné praxe

Ve svém po internetu přenášeném sdělení se během kongresu ESMO 2020 Univ.-Prof. Dr. med. Nadia Harbecková z Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Brustzentrum), Klinikum der Universität München (SRN) podrobněji zaměřila na význam analýz farmakoterapie realizovaných na základě dat z reálné praxe. Mohou


Péče o nemocné s onkologickým onemocněním v soukromém centru

S MUDr. Karolinou Kašparovou jsme během koronavirové krize natočili rozhovor v soukromém Centru klinické onkologie Kladno. K tomu, abychom se mohli do jinak velmi vytíženého centra podívat, nám pomohl