krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Nové poznatky o karcinomu prsu


 • Rovnovážná poloha vratká aneb management toxicity estrogenové deprivace u pacientek s nádory prsu

  Přestože nežádoucí účinky endokrinní terapie (ET) karcinomů prsu nebývají natolik závažné jako například u chemoterapie, pro mnoho pacientek mohou být projevy její toxicity obtížně snesitelné. Vaginální suchost, návaly horka, potíže urologického

 • Multigenové testy u hormonálně dependentních karcinomů prsu: jak testovat smysluplně?

  Vysoká heterogenita hormonálně dependentních (HR+) nádorů prsu přímo volá po nutnosti individualizace léčby. Tu umožňují multigenové testy (MGA), díky nimž lze snáze rozhodnout o nutnosti eskalace, či naopak možnosti deeskalace léčby. To je velmi

 • Co zjistil 12letý follow-up studie TAILORx?

  Rozsáhlá prospektivní studie TAILORx hodnotila přínos 21genového testu Oncotype DX v léčbě rakoviny prsu a přinesla pozitivní výsledky. Po 12letém follow-up přichází update jejích výsledků, který zjistil, že nemocné, jež na základě multigenového vyšetření

 • Reálné zkušenosti s palbociklibem z praxe

  Palbociklib (PAL) je jedním z inhibitorů CDK4/6 (CDK4/6i), které v klinických studiích prokázaly významný pozitivní vliv na délku doby do progrese (PFS) u pacientek s HR+/HER2– karcinomy prsu (BC). Léčivo vykazuje dle studií vysokou bezpečnost a pomáhá v kombinaci

 • Pohyb léčí aneb jak fyzická aktivita zvyšuje kvalitu života onkologických pacientek

  Pohybová aktivita přiměřené intenzity a druhu je bezpečná i pro pacientky podstupující onkologickou léčbu a má prokazatelně pozitivní vliv na kvalitu jejich života. U nemocných s metastatickými karcinomy prsu (MBC) působí příznivě na zvýšení kondice a prodlužuje jejich

 • Radioterapie v léčbě nádorů prsu – kdy, u koho a jakým způsobem?

  Radioterapie (RT) zlepšuje u všech nemocných s nádory prsu (BC) lokoregionální kontrolu choroby. Význam tohoto zlepšení se liší dle rizikovosti onemocnění – u nemocných s vysoce rizikovými tumory je absolutní benefit velmi vysoký, u nízce rizikových nádorů

 • Onkologická onemocnění jsou i nemocí duše

  Psychiatrické ambulance v současné době zažívají nápor, který je daleko za hranicí zvladatelnosti. Psychické zdraví u pacientů s nádory nesmí být opomíjeno – přece jen by bylo velmi nešťastné, kdyby prodloužení života onkologicky nemocných jedinců bylo

 • Současné možnosti léčby nemocných s metastatickým karcinomem prsu

  Karcinom prsu (BC) představuje celosvětově nejčastější nádorové onemocnění dospělých žen. Navzdory tomu, že jeho metastatickou formu (mBC) stále nelze žádnými metodami zcela vyléčit, možnosti terapie se neustále rozšiřují a vedou ke zlepšení výsledků

 • Prevence a léčba trombózy u onkologických pacientů

  Rozvoj trombotických komplikací je u nemocných s onkologickou diagnózou častým a významným problémem, který dramaticky zvyšuje riziko časné smrti. Trombóza nastane až u jedné pětiny pacientů s nádory, je druhou nejvýznamnější příčinou smrti a vede až k 9 % úmrtí těchto

 • Zlepšit péči o nemocné pomáhají onkologům i data z reálného života

  Na 46. brněnských onkologických dnech 2022 se jedna z přednášejících věnovala souborům dat z reálné praxe a poznatkům z registrů. V randomizovaných klinických hodnoceních se sice srovnávají konzistentní soubory subjektů, které splňují inkluzní kritéria, nicméně ne všichni

 • Kampaň Choosing Wisely a léčba karcinomu prsu

  Některým lidem se může zdát, že medicína 21. století je téměř všemocná. Diagnostika řady nemocí se přesouvá do předchorobí a hranice mezi zdravím a nemocí začínají splývat, mnohdy za cenu obrovských nákladů na ultramoderní metody a postupy. Z těchto pohnutek

 • Léčba HR+/HER2– mBC u pacientky v pokročilém věku – kazuistika z praxe

  Čím vyšší je věk pacienta, tím vyšší je riziko komorbidit a horšího celkového klinického stavu. Jak efektivně a bezpečně léčit metastatické tumory prsu (mBC) u nemocných v pokročilém věku? Možný přístup k terapii popsal na příkladu pětaosmdesátileté

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - IBRANCE

 

DOPORUČUJEME

Volba CDK4/6i závisí i na bezpečnosti

Kongres European Society for Medical Oncology, pořádaný v Madridu jako Virtual ESMO 2020, otevřel řadu témat. Jedním z nich byla i bezpečnost léčiv, která vstoupila do klinické praxe poměrně nedávno. Terapeutické rozhodování by mělo být založeno nejen

DOPORUČUJEME

CDK4/6i: klinické studie vs. data z reálné praxe

Ve svém po internetu přenášeném sdělení se během kongresu ESMO 2020 Univ.-Prof. Dr. med. Nadia Harbecková z Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Brustzentrum), Klinikum der Universität München (SRN) podrobněji zaměřila na význam analýz farmakoterapie realizovaných na základě dat z reálné praxe. Mohou


Péče o nemocné s onkologickým onemocněním v soukromém centru

S MUDr. Karolinou Kašparovou jsme během koronavirové krize natočili rozhovor v soukromém Centru klinické onkologie Kladno. K tomu, abychom se mohli do jinak velmi vytíženého centra podívat, nám pomohl