krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kongresy » Kongres ESC

Novinky pro angiology a kardiology

Kongres ESC

Články a videa

 • Screening fibrilace síní – kdy, jak a u koho?

  Fibrilace síní (FS) představuje jednu z nejčastěji se vyskytujících arytmií. Její screening je důležitý především v populaci starších nemocných s komorbiditami, protože pouze v případě časného záchytu FS je možné předejít závažným kardiovaskulárním příhodám, rozvoji srdečního

 • Antikoagulace při fibrilaci síní – vnímejme předchozí krvácení i další rizikové faktory

  Během kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) 2022 v Barceloně experti hovořili i o důležitosti mírnění vlivu především modifikovatelných rizikových faktorů u pacientů s fibrilací síní a zásadním vlivu správného vyhodnocení rizika krvácení na osud nemocného.

 • Kdy fibrilaci síní řešit non-vitamin K perorálními antikoagulancii?

  Kdy vlastně přikročit při léčbě fibrilace síní (FS) k antikoagulaci? Již při 10sekundovém záznamu nepravidelnosti srdeční akce na elektrokardiogramu? Nebo až po 30sekundové fibrilační arytmii, jak se uvádí v definici FS? Nebo až po potvrzení FS dvouminutovou detekcí na smyčkovém záznamníku,

 • Fakta o fibrilaci síní a srdečním selhání ve Velké Británii

  Jeden z anglických přednášejících, mimochodem student lékařské fakulty, na kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) 2022 v Barceloně prezentoval výsledky rozsáhlého průzkumu časových trendů a charakteristik prevalence některých srdečních onemocnění a komorbidit na základě zpracování dat

 • Personalizované srdeční ablace s podporou moderních technologií

  Na kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) 2022 zdůraznila v úvodu své přednášky prof. Natalia Trayanova, Dr, PhD, MS, působící v Oddělení biomedicínského inženýrství na prestižní Johns Hopkins University, že moderní zobrazovací metody a aplikace pokročilého strojového

 • Je krvácení pacientů na antikoagulační léčbě stále hrozbou?

  Jak zvládat krvácení u pacientů léčených non-vitamin K orálními antikoagulancii (NOACs) a jak mu předcházet? Nehledat nebo neznat odpovědi na tyto otázky by mohlo znamenat vystavovat nemocné nebezpečí. Krvácení způsobené antikoagulací může vést k hemodynamické

 • Kardiovaskulární i jiné komplikace obezity

  O úskalích a kritických zdravotních konsekvencích obezity by prý bylo možné přednášet stejné sdělení na kardiologických, gastroenterologických, onkologických i diabetologických sjezdech. Tvrdil to alespoň jeden z erudovaných přednášejících, prof. Luc van Gaal, MD, PhD, nedávno v Barceloně. Situace

 • O (ne)úspěšnosti záchytu srdečních arytmií elektronickými pomůckami

  Nositelná elektronika se ve světě i u nás prosazuje stále více a stále více je využívána i ke sledování fyziologických funkcí svých majitelů (a majitelek), včetně jejich srdeční aktivity. Narůstá také počet zařízení, která jsou

 • ARISTOPHANES – poznatky z velkých kohort o antikoagulaci v reálné praxi

  Na letošním kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) prezentovali zkoušející odborníci analýzy a subanalýzy dat z reálné praxe a z nich vyplývající další poznatky o účinnosti a bezpečnosti non-vitamin K orálních antikoagulancií i warfarinu na různých podskupinách pacientů. A ne

 • Analýzy antikoagulační léčby z obou stran Atlantiku i Pacifiku

  Při analyzování dat z reálné praxe je nutno být ve střehu, na jakém podkladě byly údaje sbírány a vyhodnocovány. A v jaké populaci. Byla velikost pacientského vzorku dostatečná k zachycení rozdílů mezi subjekty a typy léčby? Jakou metodiku hodnocení

 • Úmrtí a opakované hospitalizace kardiaků – vliv nemoci COVID-19 a postcovidového syndromu

  Stále narůstající množství elektronických dat, obíhajících ve zdravotnických systémech, umožňuje nejen podrobně studovat jejich mechanismy a procesy, ale také význam rizikových faktorů a vyhodnocovat účinnost léčby. A přispívat též k tvorbě guidelines a vylepšování terapií, ale též

 • Zdravá mysl =  zdravé srdce

  Koreluje stav lidské psychiky s kardiovaskulárním zdravím? Z laického pohledu by se nabízelo, že rozhodně. Jsou však pro tuto souvislost k dispozici nějaká tvrdá data? Na tyto souvislosti se optikou provedených výzkumů a studií podrobněji podíval jeden z elitních přednášejících

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis